Prawo cywilne Wrocław

Prawo cywilne jest jedną z dziedzin prawa, która reguluje stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi i innymi podmiotami prawnymi na podstawie kodeksu cywilnego. Dotyczy ono zasad, na których opierają się relacje między tymi jednostkami, w tym ich prawa i obowiązki. Przez prawo cywilne rozumie się przepisy normujące czynności dotyczące umów i zobowiązań, w tym odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, czynności związane z prawem własności, w tym jego nabyciem i zbyciem oraz ochroną własności, a także czynności dotyczące ochrony dóbr osobistych oraz dziedziczenia i spadków.

Dziedziny prawa cywilnego

Prawo cywilne obejmuje kilka dziedzin, które dotyczą regulacji stosunków między podmiotami prawnymi. Najważniejsze działy prawa cywilnego to:

Prawo zobowiązań – dziedzina prawa cywilnego, która reguluje stosunki zobowiązaniowe między podmiotami prywatnymi. Obejmuje przepisy dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów oraz innych rodzajów zobowiązań.
Prawo własności – część prawa cywilnego, która reguluje prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości oraz ruchomości. Zawiera przepisy dotyczące nabycia i zbycia prawa własności oraz jego ochrony.
Prawo spadkowe – dziedzina prawa cywilnego, która reguluje dziedziczenie majątku po zmarłym. Zawiera przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz sposobu prowadzenia postępowań spadkowych.
Prawo konsumenckie – dziedzina prawa cywilnego, która reguluje prawa i obowiązki konsumentów oraz przedsiębiorców w zakresie dokonywania transakcji handlowych. Zawiera przepisy dotyczące reklamacji, rękojmi, prawa do odstąpienia od umowy oraz ochrony danych osobowych.

Wszystkie te działy prawa cywilnego są ze sobą powiązane i wzajemnie oddziałują. Ich właściwe stosowanie jest niezbędne do zapewnienia ochrony praw i interesów osób prawnych, a także do rozwiązywania konfliktów między podmiotami prawnymi w sposób zgodny z przepisami prawa.

Przy pomocy prawa cywilnego można rozwiązać spory prawne między osobami prawnymi.

Sprawy cywilne – przykłady

Sprawy cywilne procesowe to postępowania sądowe, w których rozstrzygane są konflikty między podmiotami prawnymi. Takie postępowania mogą dotyczyć między innymi uregulowania stosunków faktycznych i majątkowych pomiędzy podmiotami prawnymi, dochodzenia roszczeń związanych z należytym wykonaniem umowy, dochodzenia odszkodowań czy też ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

  1. Sprawy cywilne o zapłatę — tego rodzaju sprawy dotyczące żądania zapłaty mogą wynikać z różnych sytuacji, takich jak brak zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, brak zapłaty za zamówione produkty, czy też żądanie zapłaty z tytułu nieprawidłowo wykonanej umowy lub popełnienia czynu niedozwolonego. W takiej sytuacji poszkodowana strona może zdecydować się na wytoczenie powództwa cywilnego o zapłatę, w celu odzyskania swoich należności.
  2. Sprawy cywilne o ochronę dóbr osobistych — w przypadku naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może zdecydować się na wytoczenie powództwa cywilnego w celu uzyskania zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.
  3. Sprawy cywilne związane z zawarciem i wykonywaniem zobowiązań — w przypadku naruszenia warunków umowy, poszkodowany może zdecydować się na wytoczenie powództwa cywilnego w celu uzyskania odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów. W toku postępowania sądowego strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów na poparcie swojego stanowiska.
  4. Sprawy cywilne dotyczące nieruchomości — w przypadku sporów dotyczących nieruchomości, strony mogą także zdecydować się na wytoczenie powództwa cywilnego. Takie postępowanie może dotyczyć miedzy innymi sporów związanych ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem granic nieruchomości, wykonywaniem prawa dzierżawy czy użytkowania wieczystego, zasiedzeniem nieruchomości.
  5. Sprawy cywilne dotyczące dziedziczenia i spadków – tego rodzaju sprawy dotyczą najczęściej dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zapisu, polecenia czy zachowku.
Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego - konsultacja z radcą prawnym we Wrocławiu.

Prawo cywilne Wrocław — pomoc prawna

Ważnym elementem prawa cywilnego i spraw cywilnych jest również prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

W życiu codziennym każdy z nas spotkał się z różnymi problemami prawnymi, dlatego ważne jest, aby każdą sprawę traktować indywidualnie. W ramach świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego prowadzę postępowania przedsądowe i sądowe w szczególności w sprawach cywilnych dotyczących:

  • zapłaty;
  • ochrony dóbr osobistych;
  • odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
  • nieruchomości, w tym ochrony własności, współwłasności nieruchomości i jej zniesienia, zarządu nieruchomością czy zasiedzenia.