Prawo spadkowe Wrocław

Strona główna 9 Prawo spadkowe Wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyk świadczy na terenie Wrocławia i okolic kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria pomaga przejść przez zawiłości związane z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym, w tym z pozostawionym przez spadkodawcę majątkiem spadkowym.

Zakres usług Kancelarii w sprawach spadkowych

Zakres usług Radcy Prawnego dotyczący prawa spadkowego we Wrocławiu
Konsultacje prawne – rozpoznanie sytuacji prawnej Klienta, omówienie możliwych scenariuszy dotyczących spadkobrania, doradztwo w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, doradztwo w zakresie odrzucenia spadku oraz ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Sporządzanie pism z zakresu prawa spadkowego – w tym wniosków i oświadczeń niezbędnych do stwierdzenia nabycia spadku, odrzucenia spadku, podziału spadku czy też realizowania innych uprawnień spadkowych.

Reprezentacja przed sądem – działanie w imieniu Klienta podczas postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, wystąpieniem z roszczeniem o zapłatę zachowku.

Prowadzenie negocjacji pomiędzy spadkobiercami – prowadzenie polubownych konsultacji mających na celu ugodowe zakończenie sporu i osiągnięcie porozumienia między stronami na etapie przedsądowym.

Dziedziczenie na podstawie testamentu – doradztwo w sprawach związanych z dziedziczeniem na podstawie testamentu – co do treści testamentu oraz jego ważności, w przypadku ewentualnych nieścisłości.

Pomoc w sprawach związanych z roszczeniem o zachowek – reprezentacja w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku, wyliczenie należnego zachowku.

Zarządzanie majątkiem spadkowym – doradztwo w zakresie zarządzania i ochrony majątku spadkowego.

Uzyskaj wsparcie Radcy

Umów się łatwo na pierwszą konsultację poprzez telefon (+48) 600 806 199 lub zarezerwuj termin porady online.

Powiązane artykuły:

Wysłuchanie małoletniego w sprawie rozwodowej

Wysłuchanie małoletniego jest czynnością, której celem jest ustalenie stanowiska dziecka w sprawie sądowej, która go dotyczy. Instytucja wysłuchania ma przede wszystkim służyć ochronie małoletniego w toczącym się postępowaniu sądowym. Obowiązek wysłuchania dziecka...

Odwołanie darowizny – jak i kiedy można cofnąć darowiznę?

Darowizna to czynność, na skutek której darczyńca dokonuje przysporzenia majątkowego na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Zazwyczaj darczyńcą kierują pobudki altruistyczne - poprzez obdarowanie innej osoby darczyńca okazuje w ten sposób dowód swojej...

Podstawowe informacje o prawie spadkowym

Prawo spadkowe, będące gałęzią prawa cywilnego, reguluje przekazywanie praw i obowiązków po zmarłej osobie na rzecz jej spadkobierców. W centrum zainteresowania prawa spadkowego znajduje się rozporządzanie majątkiem na wypadek śmierci oraz późniejsze wykonywanie praw i obowiązków związanych z pozostawioną masą spadkową. W świetle polskiego prawa, do dziedziczenia można być powołanym w drodze ustawy lub na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu.

Prawo spadkowe obejmuje swoim uregulowaniem różne aspekty, zaczynając od ustalania kręgu potencjalnych spadkobierców czy składu masy spadkowej, po kwestie związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Zrozumienie zasad prawa spadkowego jest istotne nie tylko dla potencjalnych spadkobierców, ale także dla osób planujących sporządzić swój testament. Profesjonalne doradztwo w tym zakresie, dostępne w mojej Kancelarii, umożliwia skuteczne i zgodne z prawem realizowanie uprawnień spadkobiercy i zarządzanie majątkiem spadkowym.

Dziedziczenie

Dziedziczenie jest kluczowym elementem prawa spadkowego, regulującym przejście majątku i praw od zmarłego na jego spadkobierców. Jest to proces prawny, który uruchamiany jest po śmierci danej osoby i ma na celu rozporządzenie pozostałym po niej majątkiem.

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe następuje w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Kolejność dziedziczenia określona jest ściśle przez przepisy prawa, zgodnie z pokrewieństwem i stopniem bliskości ze zmarłym. Pierwszeństwo w powołaniu do dziedziczenia mają najbliżsi krewni: dzieci, małżonek i rodzice zmarłego.

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe opiera się na ostatniej woli zmarłego wyrażonej w testamencie. Pozwala to na indywidualne i precyzyjne określenie, komu i w jakiej części mają być przekazane składniki majątku. Testament, aby był ważny, musi być sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi.

Procedury w prawie spadkowym – Wrocław

Postępowanie spadkowe często obejmuje różne etapy związane z dziedziczeniem, począwszy od stwierdzenia nabycia spadku, dokonania działu spadku czy ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Często zdarza się, że postępowania spadkowe z uwagi na liczbę powołanych spadkobierców, bądź czas jaki upłynął od śmierci spadkodawcy, charakteryzują się skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym. Moja Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w prowadzeniu spraw spadkowych na każdym ich etapie.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to pierwszy krok w formalnym przejęciu majątku spadkowego. Stwierdzenie nabycia spadku wymaga od spadkobierców złożenia stosownego oświadczenia woli w trakcie postępowania sądowego lub przed notariuszem. W mojej Kancelarii udzielam konsultacji prawnych, mających na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z przyjęciem spadku, w tym w podjęciu decyzji, co do dalszych kroków prawnych związanych z odziedziczoną masą spadkową.

Dział spadku

Dział spadku to procedura, która wymaga starannej analizy składników majątku zmarłego, celem rozporządzenia nimi pomiędzy spadkobiercami. W sytuacjach, gdy spadkobiercy są silnie skonfliktowani i nie mogą dojść do porozumienia, podziału masy spadkowej dokonuje się w postępowaniu sądowym. W mojej Kancelarii nie tylko reprezentuje Klientów w trakcie postępowania sądowego o dział spadku, ale także podejmuje czynności przed wszczęciem postępowania sądowego, aby polubownie porozumieć się z pozostałymi spadkobiercami.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku następuje najczęściej, gdy długi spadkowe przekraczają wartość aktywów spadku. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku obwarowane jest terminem, który należy zachować składając stosowne oświadczenie przed sądem lub notariuszem . Odrzucenie spadku chroni przed niepożądanym obciążeniem finansowym, ale wymaga przemyślanej decyzji, popartej często konsultacją prawną.

O zmianach w przepisach spadkowych obowiązujących od 15.11.2023 r. dotyczących odrzucenia spadku i nie tylko można przeczytać w tym artykule: Zmiany w prawie spadkowym. Nowe przepisy spadkowe obowiązujące od 15.11.2023 r.

Zachowek i prawa spadkobierców

Prawo do zachowku polega na tym, że uprawnione na podstawie przepisów spadkowych osoby, które dziedziczyłyby po spadkodawcy na podstawie ustawy (a więc w sytuacji gdyby spadkodawca nie pozostawiłby testamentu), mogą żądać od wskazanego w testamencie spadkobiercy wypłacenia im określonego przez przepisy prawa udziału spadkowego. W polskim prawie prawo do zachowku przybiera postać roszczenia majątkowego. Powyższe oznacza, że osoba uprawniona do zachowku ma wobec spadkobiercy testamentowego roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej, jeżeli uprawniony do zachowku nie otrzymał od spadkobiercy należnej mu sumy tytułem zachowku w postaci darowizny uczynionej na jego rzecz przez spadkodawcę, bądź w wyniku zapisu.

Więcej na temat zachowku można dowiedzieć się w tym artykule: Zachowek – Kto ma prawo do zachowku?

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Dziedziczenie majątku wiąże się nie tylko z prawami, ale również z obowiązkami. Spadkobiercy, przyjmując spadek, przejmują odpowiedzialność także za długi zmarłego. W zależności od sposobu przyjęcia spadku, spadkobiercy mogą odpowiadać całym swym majątkiem bez ograniczeń, albo do wysokości uzyskanego spadku. Do chwili podziału spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, od chwili działu spadku – ich odpowiedzialność uzależniona jest od posiadanych udziałów. Spadkobiercy mogą zdecydować się także na odrzucenie spadku, jeśli długi przewyższają wartość dziedziczonego majątku. . W mojej Kancelarii udzielam konsultacji prawnych, mających na celu wyjaśnienie sytuacji prawnej związanej z dziedziczeniem masy spadkowej i podjęciem decyzji co do dalszych kroków prawnych.

Profesjonalne doradztwo i reprezentacja w sprawach spadkowych we Wrocławiu

Profesjonalne doradztwo prawne jest kluczowe w skutecznym prowadzeniu spraw spadkowych, które często charakteryzują się skomplikowanym stanem faktycznym. Praktykując jako radca prawny, pomagam na terenie Wrocławia i okolic w ochronie interesów prawnych spadkobierców, efektywnie prowadząc postępowania spadkowe na każdym ich etapie.

Potrzebujesz dobrego prawnika?

Ewelina Marczyk Radca Prawny Wrocław
Ewelina Marczyk
radca prawny

Umów się na konsultację online

Dzięki konsultacjom prawnym online pomagam Klientom w całej Polsce.