Sprawy o odszkodowania Wrocław

Sprawy o zadośćuczynienie i sprawy o odszkodowanie dotyczą rekompensaty szkody poniesionej przez poszkodowaną osobę w wyniku działań lub zaniedbań innej osoby lub podmiotu. 

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie rzeczywistej szkody materialnej, jaką poniósł poszkodowany, natomiast zadośćuczynienie ma charakter rekompensaty za szkodę niematerialną, taką jak ból, cierpienie, uszczerbek psychiczny, utrata zdrowia czy utrata bliskiej osoby.
Pomoc radcy prawnego w sprawach dotyczących zadośćuczynienia i odszkodowania polega przede wszystkim na reprezentowaniu interesów klienta przed sądem, celem uzyskania możliwie jak najwyższego świadczenia stanowiącego rekompensatę.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie 

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie to dwa różne rodzaje świadczeń, które mogą być przyznane w wyniku np. wypadku, szkody komunikacyjnej czy naruszenia dóbr osobistych. Różnica między nimi polega na celu, który mają one spełnić.

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę krzywdy, a więc cierpienia moralnego i emocjonalnego, jakie doznała osoba poszkodowana. Powyższe oznacza, że chodzi tu o wynagrodzenie szkody niemajątkowej np. cierpienia fizycznego czy psychicznego, utraty dobrej opinii, nadszarpnięcia wizerunku, naruszenia prywatności czy naruszenia innych dóbr osobistych. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od okoliczności i skali doznanej krzywdy, w przypadku spraw medycznych także od uzyskanej diagnozy medycznej i rokowań na przyszłość.

Sprawy o odszkodowanie natomiast mają na celu pokrycie strat materialnych, jakie doznała osoba poszkodowana. Chodzi tu przede wszystkim o wynagrodzenie szkody majątkowej np. kosztów leczenia, utraconych dochodów, uszkodzonego mienia, kosztów naprawy czy innych kosztów związanych z naprawieniem szkody. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wartości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie to dwa różne rodzaje świadczeń, które mogą być przyznane w wyniku np. wypadku, szkody komunikacyjnej czy naruszenia dóbr osobistych. Zaleca się skorzystanie z pomocy radcy prawnego.

Sprawy o odszkodowania – proces dochodzenia odszkodowania

Proces dochodzenia odszkodowania może być skomplikowany i różni się w zależności od rodzaju poniesionej szkody. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne kroki które powinny zostać podjęte celem ubiegania się o odszkodowanie. 

Jak wygląda droga dochodzenia roszczeń w sprawach o odszkodowanie?

 1. Zgłoszenie szkody: Jeśli szkoda wynika z polisy ubezpieczeniowej, skontaktuj się z ubezpieczycielem i zgłoś szkodę. W przypadku odszkodowania z winy osoby trzeciej (np. wypadku drogowego) może zajść potrzeba skontaktowania się z odpowiednią firmą lub organem np. policją.
 2.  Spotkanie z radcą prawnym: Jeśli doznałeś szkody i chcesz dochodzić odszkodowania, umów się na spotkanie z radcą prawnym. Podczas spotkania radca prawny przedstawi Ci możliwe sposoby dochodzenia odszkodowania oraz doradzi, jakie dokumenty i informacje powinieneś zgromadzić, aby proces dochodzenia odszkodowania przebiegał sprawnie.
 3. Zgromadzenie dokumentacji: Na podstawie wskazówek od radcy prawnego zbierz dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkody np.: protokół z wypadku, korespondencję z ubezpieczycielem, rachunki za naprawy czy koszty leczenia.
 4. Określenie wartości szkody i sprecyzowanie żądania: Radca prawny pomoże Ci określić wartość szkody na podstawie posiadanych przez ciebie dokumentów. Warto pamiętać, że wysokość szkody podlega zawsze wstępnemu oszacowaniu, która jest w toku dalszego postępowania weryfikowana.
 5. Rozpatrzenie roszczenia: Ubezpieczyciel lub inna instytucja rozpatrująca roszczenie będzie prowadzić postępowanie w celu ustalenia przyczyn szkody, oceny jej wartości i wydania decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, że od wypłaconej kwoty bezspornej można się odwołać. Radca prawny może Ciebie reprezentować i pomagać w toku postępowania.
 6. Odwołanie: W przypadku, gdy strony nie osiągnęły porozumienia co do wartości odszkodowania, radca prawny może pomóc w odwołaniu od decyzji.
 7. Sąd: Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, radca prawny może pomóc w podjęciu decyzji co do wystąpienia na drogę sądową. Radca prawny pomoże także w złożeniu pozwu do sądu oraz prowadzeniu postępowania przed sądem.
Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj szkody, jej rozmiar, okoliczności, w których powstała szkoda.

Jak duże odszkodowanie możesz uzyskać? – sprawy o odszkodowania Wrocław

Uzyskanie odszkodowania po wystąpieniu szkody może być procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Dlatego wiele osób decyduje się na pomoc radcy prawnego, który pomoże w dochodzeniu odszkodowania i reprezentacji w trakcie procesu.
Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj szkody, jej rozmiar, okoliczności, w których powstała szkoda. Radca prawny pomoże w ustaleniu wartości szkody i określi, jakie roszczenia można zgłosić. Radca prawny zadba o to, aby odszkodowanie było w pełni adekwatne do poniesionej szkody i zrekompensowało straty.

Rodzaje odszkodowań – sprawy odszkodowawcze

W zależności od rodzaju szkody oraz okoliczności, w których ona wystąpiła, możemy mówić o różnych rodzajach odszkodowań. Sprawy o odszkodowanie dzielimy na:

 1. Odszkodowanie za szkodę w mieniu – obejmuje szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia mienia, takie jak np. zniszczenie mieszkania poprzez zalanie czy zniszczenie sprzętu elektronicznego.
 2. Odszkodowanie za szkodę w transporcie – obejmuje szkody wynikłe z uszkodzenia lub utraty mienia w trakcie transportu, takie jak np. zniszczenie bagażu podczas podróży samolotem czy autobusem.
 3. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – obejmuje szkody wynikłe z wypadków komunikacyjnych, takie jak np. koszty leczenia, koszty naprawy samochodu czy odszkodowanie za niemożność wykonywania pracy.
 4. Odszkodowanie za błąd medyczny – obejmuje szkody wynikłe z błędów medycznych, takie jak np. błędy w przeprowadzaniu zabiegów medycznych czy niewłaściwe podawanie leków.
 5. Odszkodowanie za szkody górnicze – obejmuje szkody wynikłe z eksploatacji złóż i kopalń, takie jak np. uszkodzenia domów, dróg czy infrastruktury wokół kopalni.